Κασσιανή, από το μύθο στην ιστορία

δια γυναικός πηγάζει τα κρείττω Κασσιανή: από το μύθο στην ιστορία Από τη Τζωρτζίνα Κακουδάκη “Κύριε, Η γυνή, η οποία περιέπεσεν εις πολλάς αμαρτίας, επειδή ενόησεν, ότι ήσο θεός ενανθρωπήσας, αναλαμβάνει έργον μυροφόρου και θρηνωδούσα φέρει εις Σε μύρα δια να Σε αλείψη πριν ακόμη αποθάνης και ενταφιασθής. Και λέγει: Αλλοίμονον εις με! Διότι εγώ […]